PPE TOL, plinsko parna enota toplarne Ljubljana (izgradnja plinskih turbin in prenova oskrbe z gorivom) | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.500 MW, vrednost pa več kot dve in pol milijardi EUR. V letih od ustanovitve leta 2002 do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo na več sto projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte moči do 185 MW na hidropodročju, do 600 MW na termopodročju in skupno cca. 15 MW na področju OVE. Reference segajo še na številne druge, zelo raznovrstne projekte kot so; infrastrukturni projekti, gradnja mostov, vodne ureditve in protipoplavne zaščite, izgradnja tehnoloških objektov, hidravlična modeliranja, matematična modeliranja energetskih sistemov,  izdelavo programske opreme in spuščanje v pogon za najzahtevnejše tehnološke procese v energetiki, vzdrževane in razvoj centrov  vodenja, izdelavo investicijske dokumentacije …

PPE TOL, plinsko parna enota toplarne Ljubljana (izgradnja plinskih turbin in prenova oskrbe z gorivom)
Naročnik ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o.
Leto izvedbe v teku
PPE TOL, plinsko parna enota toplarne Ljubljana (izgradnja plinskih turbin in prenova oskrbe z gorivom)
HSE Invest d.o.o. na tem projektu vrši strokovni nadzor po GZ in sodelovanje pri zagotavljanju in kontroli kakovosti QA/QC ter koordinacijo varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

Investitor Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o., v okviru projekta izgradnje plinsko parne elektrarne (PPE) gradi dve plinski turbini električne moči do Pel= 2 x 54 MWe in vhodne toplotne moči do največ 275 MWt (vhodna moč obeh plinskih turbin) ter dva parna kotla na odpadno toploto vročih izpušnih plinov plinske turbine (utilizatorja).

Osnovno gorivo bo zemeljski plin, rezervno pa ekstra lahko kurilno olje (ELKO).
Območje, ki je v izgradnji v okviru tega projekta, je razdeljeno na tri cone in sicer:
1. Območje novega proizvodnega objekta PPE – TOL na zahodnem območje enote TE-TOL
– ''Območje A'';
2. Območje oz. trasa napajalnega cevovoda z zemeljskim plinom ter ekstra lahkim kurilnim
oljem;
3. Območje pretakališča in skladišča ELKO na vzhodnem območju ob Zaloški cesti –
''Območje B'';

Gradnja se je pričela leta 2019 in bo trajala predvidoma do sredine 2022.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.