Organizacija | HSE Invest d.o.o.

Organizacija

Družba HSE Invest je organizirana po področjih, znotraj področij so po posameznih strokah ali sektorjih organizirani oddelki.

Družba je seveda tudi projektno organizirana, saj za izvajanje posameznih projektov se imenujejo posamezne projektne skupine. Področji s sektorji, oddelki in projektne skupine delujejo po načelu matrične organizacije, kot to prikazuje naslednja organizacijska shema.


  
Sektor za načrtovanje izvaja vse aktivnosti od prvega zapisa projekta preko idejnih študij in idejnega projekta do sprejema uredbe o prostorskem aktu (DPN, …), izvaja vsa dela iz področja projektiranja (IP, PGD, PZR, PZI, PID, POV, …) in preverjanja ekonomske upravičenosti investicije (DIIP, PZ, IP, ekonomske analize, …).

S sektorjem za izgradnjo objektov sodeluje v fazi izgradnje in preliva izkušnje gradnje v zasnove novih objektov in v projektno dokumentacijo. 
Sektor za izgradnjo objektov prevzame v izvajanje vse naložbe za katere je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odgovarja za celotni proces izgradnje do uspešnega tehničnega pregleda in primopredaje objekta ekipi za obratovanje. S sektorjem za načrtovanje sodeluje že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in tudi v fazi projektiranja. 
Področje ekonomike opravlja naloge, ki so skupnega pomena za družbo (finance, računovodstvo, nabava, prodaja, planskih akti in dokumenti, …) in opravlja del nalog projektne organizacije (vodenje razpisnih postopkov za oddajo naročil in oddajo del, administrativno urejanje  in vodenje pogodb,…). 
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.